تبلیغات
fanficexo - بخش نوشتن و الفبای کره ای- هانگول
بخش نوشتن و الفبای کره ای- هانگول

درس اول- الفبای کره ای و خواندن 1 ( ㄱ/ㄲ/ㅋ/ㅓ/ㅏ/ㅣ/ㅜ/ㅡ/ㅗ)


بخش  اول: آشنایی با مصوت ها:

مصوت های ساده در زبان کره ای  یا عمودی در هجا قرار می گیرند یا تحتانی(افقی). هریک از دسته ها(عمودی یا افقی) شامل سه جور صدا هستند یا آرام تلفظ می شوند یا کشیده و یا شامل هیچ یک یعنی آرام یا کشیده نیستند در این صورت به آنها صداهای خنثی می گویند.

 دسته ی اول: صداهای عمودی

  این صدا تلفظ آرام و بلند دارد صدای  a برای مثال در Dast دست و یا صدای aa برای مثال در Baba بابا

  این صدا تلفظ کشیده و کوتاه دارد و چنین صدایی در فارسی وجود ندارد این صدارابه شکل eo یا u نشان می دهند. یعنی این صدا صدای e بسیار بسیار کوتاه که شنیده نمی شود و o در زبان انگلیسی می دهد همانطور که می دانید o در زبان انگلیسی معمولا صدای آی کوتاه   یا اوی بسیار ک.تاه و کشیده دارد یا u که در زبان انگلیسی صدای آی کشیده.

بنابراین این صدا صدای آی کوتاه و کشیده یا اوی بسیار کوتاه و کشیده می دهد.
 این صدایی خنثی است و صدای i می دهد مانند ایران / سینی

دسته ی دوم: صداهای افقی

 این صدا تلفظ آرام و بلند دارد و صدای اوی کوتاه در فارسی را میدهد و به شکل o نشان می دهد.مانند:
 اردک ordak / بُز boz


 این صدا تلفظ کشیده و کوتاه دارد و صدای اووی کشیده در فارسی است و به شکل oo نشان می دهند.مانند:
او oo / دوست doost

 این صدای خنتی که در فارسی وجود ندارد صدای eu میدهد یعنی e و اوو ی کشیده و کوتاه می دهد برای تلفظ    eu یعنی e  و اووو ی کشیده را از حنجره و درحالی که دندان های شما روی هم هست و درحالت عادی است تلفظ کنید.


بخش  دوم : چند تا صامت یاد بگیریم!

ㄱ 
این صامت ساده نماینده دو حرف "ک" و " گ" می باشد. اگر ابتدایی ترین صدای هجای اول باشد یا در پایان یک هجا ساکن قرار بگیرد صدای "ک" اما ما بین دو حرف مصوت صدای "گ" می دهد.
 ㅋ 
این  صامت  ویژه ی ㄱ می باشد و صدای "ک" می دهد.

این صامت مشدد یا کشیده ㄱ می باشد اگر ابتدای هجای اول باشد تنها صدای  "ک"  کشیده می دهد و اگر در هجاهای دوم یا اخر قرار بگیرد مشدد خوانده می شود.

بخش سوم: هجا بسازیم و بخوانیم!


가 ka/ 까 kka/  카 ka 
각 kak/ 깍 kkak/ 칵kak
깎 kkak/ 깤 kkakk/ 캌 kak/ 칶 kakk
در مثال های بالا ㄱ در ابتدای یک هجا بود و یا پایان یک هجا به طور ساکن بنابراین صدای "ک" گرفت. ㄲ نیز چون ابتدای یک هجا بود و یا پایان ان به صورت ساکن پس صدای "ک" کشیده می دهد.
حال مثال های زیر:
가끼 kak' gi
 این کلمه شامل دو هجا است ㄱ در هجای اول قرار دارد پس صدای ک میدهد ㄲ که صدای مشدد دارد وقتی در هجای دوم قرار گرفت در اصل به شکل 각기 تلفظ می شود.

갘구 kak goo = 각구 kak goo = 가꾸 kak'goo


가 ka / 거 ku,keo/ 기ki/ 고 ko/ 구 koo/ 그 keu


가구 ka goo / 거기 keo gi /구가 koo ga /그거 keu gu(geo)/ 기그 ki geu

걱고 keok go =거꼬 keok'go

بخش چهارم:  تمرین بیشتر!

 1.کلمات زیر را تلفظ کنید.

 쿠가 /국/ 키국/ 구크/ 컥/ 컥기

2.کلمات زیر را بنویسید.

kik ga / kik ka/ kkook


بخش پنجم : جواب تمرین ها

1.
kkoo ga/ kook/ ki gook/ koo keu/ keok(kuk) / keok gi
2.
긱가 (= 기까,킥가,키까) / 긱카(= 킥카,킼카,깈카) / 꾹(=꿐)


برچسب ها: EXO ، یادگیری کره ای ،
[ دوشنبه 25 مرداد 1395 ] [ 11:33 ب.ظ ] [ zahra f ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب